SafetyNet - Alle moduler

En løsning, mange moduler

SafetyNet består af mange forskellige, kombinerbare moduler

Vi tilbyder modulkombinationer inden for arbejdsmiljø, forsikring, kvalitet, HR og kursusadministration. Vælg en eller flere modulkombinationer, eller sammensæt din egen SafetyNet-løsning. Læs om vores modulkombinationer og alle de individuelle moduler herunder.

SafetyNet består af mange forskellige, kombinerbare moduler.

Læs om alle modulerne her

Hændelser

SafetyNet Hændelsers vigtigste funktioner:

· Sagsbehandling af hændelser
· Integration med EASY
· Ulykkeskortlægning
· Rapportering


SafetyNets Hændelser, en del af SafetyNets arbejdsmiljøløsning, gør administrationen forbundet med arbejdsskader og relaterede hændelser enkel. Registrér og følg op på arbejdsskader, nærvedulykker og andre utilsigtede hændelser i ét centralt system.

Det er enkelt at registrere skader og nærvedhændelser i SafetyNet. Registreringer kan foretages på få minutter enten via SafetyNet online eller via SafetyNet/HSEQ Master appen, som også fungerer offline. Registrerede hændelser kategoriseres efter type. Det er muligt at vedhæfte billeder, hændelsesplacering og mange andre detaljer.

En skade kan rapporteres til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) EASY-system samtidig med den registreres i SafetyNet. Følg efterfølgende med i sagens EASY-status direkte i SafetyNet. Sager, der er sendt til EASY, får et særligt symbol i overblikslisten. Det er også muligt at søge på sager baseret på deres status i EASY. Når dokumentation til internt brug samt EASY-relateret information er samlet, er der kun ét sted, det er nødvendigt at kigge efter en bestemt sag, og administrationen af sagen forenkles betydeligt. I dag bliver 60% af skaderne registreret i EASY-systemet sendt ind via SafetyNet.

Med central registrering følger forbedret overblik. Overblikket giver mulighed for at kortlægge skaders type og hyppighed, samt hvor i organisationen, skaderne sker. SafetyNet har en serie standardrapporter, der hurtigt genererer statistik over registrerede skader og viser eventuelle mønstrer i disse.

Hændelser kan knyttes til en handlingsplan direkte i SafetyNet. Det giver mulighed for systematisk, kvalificeret opfølgning.

Flere af vores kunder har vundet Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris for at nedbringe antallet af arbejdsskader. Det har de blandt andet gjort via registreringer i SafetyNet. Når det er nemt at registrere, gør flere medarbejdere det også, og når arbejdsskader bliver registreret konsekvent, er de nemmere at følge op på.

APV

SafetyNet APV’s vigtigste funktioner:
· Fleksibel opsætning af spørgeramme
· Enkel udsendelse
· Overbliksstatistik

SafetyNet APV muliggør enkel opsætning, udsendelse og analyse af arbejdspladsvurderinger (APV’er) og andre arbejdsmiljørelaterede spørgeskemaundersøgelser. Brugere kan vælge at tage udgangspunkt i et af vores færdige skabeloner, virksomhedens tidligere gemte skabeloner, eller opsætte deres egen. Der er mulighed for omfattende tilpasning af spørgsmål og spørgsmålstyper, layout, svarkategorier og afhængigheder. Du kan f.eks. opsætte et pointsystem, der udløser smileys eller udløser handlingsplaner, når der scores lavt.

SafetyNet kan integreres til virksomhedens stamdata, hvilket gør udsendelse til specifikke afdelinger eller stillinger hurtigt og nemt. Arbejdsmiljøorganisationen kan desuden monitorere, hvor mange medarbejdere mangler at svare, samt udsende automatiske påmindelser, når svarfristen nærmer sig.

Besvarelserne indsamles via e-mail og på baggrund af svarene kan du oprette og uddelegere handlingsplaner og opfølgning direkte i systemet.

SafetyNet Arbejdsmiljøs spørgeskemamodul indeholder også mange forskellige rapporteringsmuligheder og svaroversigter.

Tilsyn

SafetyNet Tilsyns vigtigste funktioner:
‍· Opbyg simple skemaer
· Udfyld skemaerne på få minutter
· Træk rapporter over resultater

SafetyNet Tilsyn gør det enkelt at opbygge og udfylde skemaer til brug ved tilsyn, kortlægninger, runderinger, audits og lignende. Skemaerne kan i høj grad tilpasses den enkelte organisation i det der er mulighed for omfattende tilpasning af spørgsmål og spørgsmålstyper, layout, svarkategorier og afhængigheder.

Skemaerne kan udfyldes over internettet via en PC eller mobilenhed. Vil tilkøb af SafetyNet appen kan skemaerne også udfyldes offline via appen. SafetyNet Tilsyn er derfor en god mulighed for organisationer, der har brug for, at deres medarbejdere kan udfylde et skema uden, at de sidder ved et skrivebord.

Besvarelser kan eksporteres til Excel, og det er også enkelt at generere PDF-rapporter. Rapporterne kan eksempelvis sammenligne svar fra forskellige afdelinger eller fra samme afdeling over tid.

Ligesom SafetyNets andre moduler kan SafetyNet Tilsyn integreres med organisationens stamdata, således at de rette personer har adgang til de rette tjeklister og besvarelser. Gennem rollestyring sikres det altid, at kun de rigtige personer har adgang til følsomme data.

Handlingsplaner

SafetyNet Handlingsplaner vigtigste funktioner:
‍· Skab målrettede handlingsplaner
· Uddel ansvarsposter
· Prioriter opgaver
· Tilknyt handlingsplanerne til registrerede hændelser eller spørgeskemaresultater

SafetyNet Handlingsplaner lader dig oprette handlingsplaner for at følge op på sager identificeret i et andet modul eller nye sager. Handlingsplansmodulet kan bruges til små opgaver for at dokumentere, at de bliver udført, eller til store opgaver med mange delopgaver.

I Handlingsplansmodulet kan du lægge en plan for, hvordan opgaver skal løses på kort og lang sigt samt angive deadlines og ansvarlige personer for disse. Man kan også løbende at registrere, hvor langt man er nået i en given sag, samt om der ved afslutning er behov for opfølgning. Det er Man kan også muligt at trække en sagslog over alle ændringer i en bestemt handlingsplan samt over, hvem der har foretaget ændringerne.

SafetyNet gør det enkelt at trække både igangværende og behandlede handlingsplaner på baggrund af titel, emne, beskrivelse, ansvarlige personer, dato og mere. Brugere præsenteres for et overblik over forskellige handlingsplaner og har mulighed for at sortere i dem baseret på de forskellige parametre.

SafetyNet giver desuden et visuelt overblik over, hvilke typer af handlingsplaner og sager der er registrerede, så det er muligt at spotte tendenser i din organisation. Det er også muligt at trække rapporter over, hvilke handlingsplaner er i gang i forskellige afdelinger.

I SafetyNet har hver bruger forskellige roller, som afhænger af den enkelte brugers stilling i organisationen. De forskellige roller giver adgang til at se og ændre forskellig information. I SafetyNet Handlingsplaner betyder det eksempelvis, at en overordnet leder har mulighed for at se flere handlingsplaner end en afdelingsleder. Gennem rollestyring sikres det altid, at kun de rigtige personer har adgang til følsomme data.

Trivselsundersøgelser

SafetyNet Trivselsundersøgelsers vigtigste funktioner:
‍· Fleksibel opsætning af spørgeramme
· Enkel udsendelse
· Overbliksstatistik

SafetyNet Trivselsundersøgelser gør det nemt at oprette, udsende, analysere og handle på trivselsundersøgelser. SafetyNet Trivselsundersøgelser kan integreres med organisationens stamdata, så det er enkelt at udsende dem til forskellige afdelinger og ledelsesniveauer.
Det er muligt at bruge en færdiglavet eller tidligere gemt trivselsundersøgelsesskabelon eller bygge en ny op. Det visuelle indtryk kan tilpasses den enkelte organisation, og ligeledes kan svarkategorierne tage den form, der giver bedst mening for den givne undersøgelse. Den simple brugerflade gør det nemt og hurtigt at oprette og udsende spørgeskemaer.

Administratorer kan til enhver tid se, hvilke spørgeskemaer er åbne, samt hvor mange der har svaret. Påmindelser kan sendes automatisk til dem, der mangler at svare.

Ligeledes kan gemte spørgeskemaer og respondent- og svaroverblik tilgås af relevante medarbejdere. Brugere kan skabe rapporter på baggrund af en bestemt undersøgelse, afdeling eller tema. Sammenlign resultater på tværs af forskellige afdelinger eller forskellige år.

HR

SafetyNet HR’s vigtigste funktioner:
· Dokumentation af udviklingssamtaler
· Rapportering

Med SafetyNet HR kan brugere indtaste noter og beslutninger fra MUS-, LUS-, GRUS- eller TUS-forløb. Således bliver det muligt at sammenligne spørgsmål og svar både fra tidligere år og på tværs af afdelinger.

SafetyNet HR bidrager til, at det bliver lettere at danne et fyldestgørende billede af en medarbejder, da informationerne fra udviklingssamtaler bliver let at søge frem. Inden samtalen kan deltagere trække rapporter med deres egne resultater fra tidligere år. Ledere har adgang til alle udviklingssamtaler, de har afholdt, og andre medarbejdere har kun adgang til at se deres egne udviklingssamtaler.

Hvis en organisation benytter SafetyNets øvrige HR-løsninger, kan informationerne fra udviklingssamtalen desuden let sammenholdes med medarbejderens eller afdelingens andre HR-relaterede data.

Ledelsesevalueringer

SafetyNet Ledelsesevalueringers vigtigste funktioner:
‍· Fleksibel spørgeskemaudsendelse
· Enkel udsendelse med stamdataintegration
· Simple statistiske oversigter
· Gode rapporteringsmuligheder

Ledelsesevalueringsmodulet kan integreres med virksomhedens stamdata, så det er hurtigt at sikre, at de rigtige medarbejdere modtager det rigtige skema til udfyldelse.

Det er muligt at bruge en færdiglavet eller tidligere gemt trivselsundersøgelsesskabelon eller bygge en ny op. Det visuelle indtryk kan tilpasses den enkelte organisation, og ligeledes kan svarkategorierne tage den form, der giver bedst mening for den givne undersøgelse. Den simple brugerflade gør det nemt og hurtigt at oprette og udsende spørgeskemaer.

Administratorer kan til enhver tid se, hvilke spørgeskemaer er åbne, samt hvor mange der har svaret. Påmindelser kan sendes automatisk til dem, der mangler at svare.

Ligeledes kan gemte spørgeskemaer og respondent- og svaroverblik tilgås af relevante medarbejdere. Brugere kan skabe rapporter på baggrund af en bestemt undersøgelse, afdeling eller tema. Sammenlign resultater på tværs af forskellige afdelinger eller forskellige år.

Kursusadministration

SafetyNet Kursusadministrations vigtigste funktioner:
· Kursusplanlægning
· Kursuskataloger
· Kursustilmelding
· Fremmøderegistrering
· Kursusevaluering

SafetyNet Kursusadministration assisterer i alle faser af kursus- eller eventafholdelse, fra planlægning til koordination til evaluering. SafetyNet kan bruges til administrationen forbundet med interne såvel som eksterne kurser, konferencer og seminarer.

SafetyNet Kursusadministration annoncerer en organisations kurser på en simpel, overskuelig side, hvor interesserede selv kan tilmelde sig kurserne. Systemet holder styr på alle til- og afmeldinger i autogenererede lister. Der er også en huskeliste-funktion, der sender påmindelser til arrangører og undervisere om vigtige deadlines.

SafetyNet Kursusadministration indeholder også løsninger til fremmøderegistrering, diplomudstedelse og kursusevaluering.

Systemet automatiserer en stor del af kommunikationen med deltagere, undervisere og kursussted før og efter kursusafholdelse.

Kursister, undervisere og ledere får adgang til et online kursuskatalog, hvor de kan redigere i egne data og tilmeldinger samt se relevante dokumenter.

Læs mere om kursusadministration her.

Dokumentation

SafetyNet Dokumentations vigtigste funktioner:
‍· Dokumentorganisering
· Dokumentdeling
· Versionsstyring

SafetyNet Dokumentation samler dokumenter, som SafetyNet brugere skal have adgang til. Det gælder dels projekter, som medarbejdere skal samarbejde om, eksempelvis en ISO-certificering, og dels dokumenter, der relaterer sig til sager i et af SafetyNets andre moduler, eksempelvis en forsikringspolice eller en APV-rapport.
Flere versioner af samme dokument kan løbende tilføjes i takt med, der sker ændringer af kladder eller forhold opdateres. Tidligere versioner kan søges frem ved at klikke ind på det enkelte dokument. Dokumenter tilknyttes særlige områder eller afdelinger, så de er lette at søge frem.

Det er muligt at styre, hvilke medarbejdere kan se og redigere hvilke dokumentmapper. Selve mappestrukturen kan også sættes op præcis, som det giver mening for den enkelte organisation.

Forsikringsskader

SafetyNet Forsikringsskaders vigtigste funktioner:
‍· Registrering af skader på aktiver
· Forenklet sagsadministration
· Udtømmende sagslogs over forsikringssager
· Detaljerede rapporter

SafetyNet Forsikringsskader er et hændelsesregistreringssystem til skader sket på aktiver som biler, bygninger og løsøre. Systemet understøtter en risikobaseret tilgang til forsikringsarbejde. Ved skader på aktiver registreres aktivets og skadens type og beskrivelse, et sagsnummer, dato for ulykke og oprettelse samt forsikringstype. Det er nemt og enkelt at søge og sortere i registrerede hændelser ud fra en hvilken som helst del af registreringen.

Under hver enkelt sag findes en udtømmende sagslog med flere detaljer om skaden, forsikringsinformation, dokumentation, omkostninger og information om, hvem i organisationen der har registreret hvilken information på hvilket tidspunkt.

Håndter hele sagen fra SafetyNet Forsikringsskader. Det er muligt at opsætte skabeloner for at automatisere hyppige processer. Man kan for eksempel skabe en e-mailskabelon til automatisk bekræftelse af modtagende sager eller en Excel-skabelon til at generere rapporter.

SafetyNet Forsikringsskader lader dig oprette et antal standardrapporter, som giver dig overblik over skader i organisationen. På baggrund af disse rapporter kan du så træffe kvalificerede beslutninger om budgettering og forebyggende aktiviteter.

Aktiver/Forsikring

SafetyNet Aktiver/Forsikrings vigtigste funktioner:
‍· Registrer aktiver og relevante dokumenter
· Registrer forsikringsinformation og relevante dokumenter
· Få overblik aktiver, forsikringer og deres brug

SafetyNet Aktiver/Forsikring er et administrationssystem til aktiver og dertilhørende forsikringer.

I SafetyNet Aktiver/Forsikring samles al information omkring et aktiv. For at registrere et aktiv udfylder man information som navn, kode, aktivtype, forsikringspolice, og hvilken afdeling aktivet tilhører. Hvis aktivet er et køretøj, registrerer man derudover bl.a. stelnummer og model. Hvis aktivet er en bygning, kan man f.eks. registrere, hvorvidt bygningen har tyverialarm eller videoovervågning. Hvilke felter, der skal udfyldes, kan tilpasses af den enkelte organisation ved implementering af SafetyNet.

SafetyNet Aktiver/Forsikring samler også al information omkring aktivernes forsikringer. For at registrere en forsikring i SafetyNet udfylder man information som policenummer, forsikringstype, forsikringsselskab og startdato. Som med aktivregistrering bestemmer den enkelte organisation selv, hvilke informationer medarbejdere skal registrere om en forsikring. Det er også muligt at uploade forsikringsbetingelser og andre relevante dokumenter til en forsikringsregistrering.

Registrerede aktiver linkes til registrerede forsikringer. Det gør, at det er nemt at få overblik over, hvordan forsikringer bliver brugt. Det er f.eks. muligt at danne en graf over, hvor mange aktiver der er tilknyttet forskellige forsikringstyper.

Al data integreres automatisk mellem SafetyNet Forsikringsskader og SafetyNet Aktiver/Forsikring. Når både forsikringer og aktiver er registreret og linket i SafetyNet Aktiver/Forsikring, vil den rigtige forsikring automatisk dukke op, når en aktivskade registreres i SafetyNet Forsikringsskader.

SafetyNet-appen

SafetyNet/HSEQ Master-appen er et registreringsværktøj, der understøtter administration med SafetyNet. Brug centrale SafetyNet funktioner fra din mobil eller tablet – selvom du er offline.

Læs mere

Administration

SafetyNet Administration er SafetyNets nødvendige grundmodul. SafetyNet Administration styrer indstillingerne i alle øvrige moduler i SafetyNet-løsningen.

SafetyNet Administration indeholder virksomhedshierarkiet, arbejdsmiljøorganisationen, medarbejdere, brugere, roller og rollestyring, et informationssystem, et mailsystem, aktivitetslogs og metadata.

Læs mere

Hvordan kan din organisation bruge SafetyNet? Bestil et opkald for at booke en gratis SafetyNet-præsentation.

Kontakt mig
SafetyNet - Alle moduler

Få seneste nyt fra os

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste opdateringer.
Ved at klikke 'Tilmeld' accepterer du vores politikker.

Tak! Vi holder dig opdateret.
Oops! Der gik vist noget galt. Prøv igen senere.